Vedtægter

 

§1 Navn og hjemsted
  Klubbens navn er: Gladsaxe Kano og KajakklubKongshvilebakken 2-82800 Lyngby
Klubben er stiftet d.: 26.maj 1948
  Klubbens hjemsted er : Gladsaxe Kommune
   
§2 Formål
  Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til kano- og kajakroning, samt ved andet beslægtet virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
Formålet søges opnået ved at tilbyde medlemmerne deltagelse i træning og konkurrencer samt sociale aktiviteter, der kan fremme det enkelte medlems tilhørsforhold til klubben.
Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF), og derigennem medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og International Canoe Federation (ICF), samt endvidere medlem af Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Gladsaxe Kommune (FIG), og er underkastet disses love og vedtægter.
 
   
§3 Medlemskab
  Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Aktive medlemmer skal være fyldt 6 år dog skal aktive med turkanoplads (status A) være fyldt 15 år. Ved aktive medlemmer forstås følgende medlemskategorier:
 • aktive med turkanoplads (A),
 • aktive under 13 år (B)
 • aktive under 18år (J),
 • aktive over 18år (S),
Klubben optager også passive medlemmer (P). 
   
  Ved indmeldelse i klubben skal aktive over 18 år (medlemskategori S), samt aktive med turkanoplads (medlemskategori A), indbetale et medlemsindskud, der udgør en engangsafgift for at blive medlem af klubben. Dette indskud refunderes ikke ved udmeldelse eller eksklusion af klubben. Størrelsen af medlemsindskuddet fastsættes af bestyrelsen, jf. § 7.Medlemmer er først indmeldt i klubben på det først kommende bestyrelsesmøde. Såfremt bestyrelsen skønner at en medlemsoptagelse, ikke kan imødekommes, har bestyrelsen ret til at afvise anmodningen om optagelse.
   
  Medlemmer der ønsker optagelse på venteliste for turkanoplads, forudsætter medlemskab som passivt medlem (P) eller som en af de aktive medlemskategorier (J /A). Når bådplads senere tildeles, overgår medlemmet til aktiv over 18 år (A).
   
  Et medlem i aktive kategorier (A / B /J) skal kunne godtgøre sin svømmefærdighed. Enten ved et frisvømmerbevis, som ikke er over 2 år gammelt, eller ved overfor bestyrelsen eller dertil bemyndigede personer, at aflægge en 600 m svømmeprøve.
   
  Medlemmer under 18 år skal have skriftlig samtykke fra forældre eller værge, som garanterer for medlemmets økonomiske forpligtelser overfor klubben.
   
  Medlemmer kan udmelde sig skriftlig med 3 måneders varsel. Bestyrelsen kan dog bevilge udtrædelse med kortere varsel. Der kan ikke foretages afkortning i kontingentet.
   
  Medlemmer der ikke overholder klubbens vedtægter og ordensreglement kan ekskluderes af bestyrelsen. Dog kan eksklusion indankes på førstkommende generalforsamling.
   
   Alle aktive medlemmer, dvs. aktive over 18 år (A), aktive under 18 år (J), skal deltage i klubbens pligtarbejde, der datofastsættes af bestyrelsen, med mindst 7 effektive arbejdstimer pr. år. Bestyrelsen kan beslutte et mindre timetal gældende for alle. Ved udeblivelse pålignes en bod, som fastsættes af bestyrelsen. Undtaget fra deltagelse i det officielle pligtarbejde er medlemskategorierne aktive under 13 år (B), passive medlemmer (P), samt folkepensionister.
   
  Medlemmer, der til daglig yder meget for klubbens vedligeholdelse, eller yder anden stor praktisk indsats på andre områder, kan efter aftale med bestyrelsen fritages for deltagelse i det officielle pligtarbejde. 
   
§4 Turkanopladser
  Medlemmer, der er opnoteret på venteliste til turkanoplads, jævnfør § 3, 3.afsnit, vil blive adspurgt, når ledige bådpladser opstår.
   
  Det er medlemmets medlemsanciennitet der er afgørende for, hvornår et medlem kan tildeles en ledig bådplads til turkano. Tildeling af turkanoplads sker altid på en 3. hylde. Nedrykning fra 3. til 2. hylde og fra 2. hylde til bundplads sker efter medlemsanciennitet (indmeldelsesdato). Bestyrelsen kan i særlige situationer fravige ovenstående regler om nedrykning.
   
   
   
  Medlemmers turkano skal hvert forår synes af bestyrelsen for vurdering af sejldygtighed. Såfremt usejldygtige både ikke er istandsat inden næste sæsons start, vil bestyrelsen fjerne bådene og overdrage pladserne til medlemmer på venteliste.
   
  Endvidere gælder det, at tomme bådpladser ikke kan beholdes længere end et år.
   
  Ved udmeldelse af klubben kan bådpladsen ikke overdrages andre.
   
  Det er ikke tilladt at bytte bådpladser indbyrdes, medmindre særlige forhold gør sig gældende, og bestyrelsen har godkendt dette.
   
  Medlemmer må ikke udlåne deres nøgler til andre.
   
  Ved tildeling af turkanopladser skal der betales et engangsindskud, som fastsættes af bestyrelsen. Indskud refunderes ikke ved udmeldelse af klubben, eller når kanopladsen afgives.
   
  Hvis et medlem er aktiv over 18 år (A), med turkanoplads og overgår til passivt medlem (P), g igen på et senere tidspunkt vil være aktiv med turkanoplads (A), skal der ikke betales nyt indskud.
   
  Samtlige turkanoer skal være forsynet med synlig stander/ mærke, øsekar og en redningsvest pr. ombordværende. 
   
§5 Bestyrelsen
  Klubben ledes af en bestyrelse på 7 personer, bestående af :
 • Formand.
 • Kasserer.
 • 1 bestyrelsesmedlem med ansvar for kommunikation og information.
 • 1 bestyrelsesmedlem med ansvar for konkurrencesport og tilhørende aktiviteter.
 • 1 bestyrelsesmedlem med ansvar for tur- og motionssport og tilhørende aktiviteter.
 • 1 bestyrelsesmedlem med ansvar for klubadministration.
 • 1 bestyrelsesmedlem med ansvar for klubhus, bygninger og materiel.
Alle vælges for 2 år ad gangen.
  Næstformand udpeges af bestyrelsen blandt dennes medlemmer på førstkommende bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling.
   
  Ved opstået vakance, kan bestyrelsen supplere sig selv frem til førstkommende ordinære generalforsamling.
   
  Bestyrelsen kan efter behov supplere sig med udvalg.
   
  Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem over 18 år, dvs. aktive med turkanoplads (A), aktive over 18 år (S).
   
  Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde mindst 6 gang om året.
   
  Ingen har mere end 1 stemme.
  I tilfælde af stemmelighed gør formandens, i hans fravær den fungerende formand, stemme udslag.
   
  Bestyrelsen leder vederlagsfrit klubben, men er dog fritaget for kontingent. Godtgørelse for omkostninger i forbindelse med klubbens arbejde hvad angår kørsel, telefon m.v. kan udbetales, såfremt et flertal i bestyrelsen godkender dette. 
   
§6 Regnskab og revision
  Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af, 2 blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen, valgte revisorer.
   
  Klubbens pengemidler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut samt evt. på postgiro, og skal være rentebærende.
   
  Et flertal i bestyrelsen kan godkende, at en evt. formue kan placeres i sikre børsnoterede obligationer.
   
  Klubben har tegnet brand - og tyveriforsikring samt lovpligtig ansvarsforsikring. Udover dette påtager klubben sig intet ansvar for både og andre effekter. 
   
§7 Kontingent
  Kontingent fastsættes af bestyrelsen, som også fastsætter indskud for medlemskategori A og S, rykkergebyr samt bod for udeblivelse fra pligtarbejde.
   
  Alle medlemmer betaler helårligt kontingent med forfald d. 1. februar.
   
  Aktive har, ved henvendelse til bestyrelsen, mulighed for at opdele kontingentet i rater.Efter forfald pålignes rykkergebyr.
   
  Kontingentrestance ældre end 3 måneders kan medføre eksklusion.
   
  Såfremt et medlem skylder klubben andre beløb end kontingent, (bod for pligtarbejde, køb af diverse m.v.) medregnes disse som restance.
   
  En enig bestyrelse kan bevilge kontingentfritagelse til enkelte medlemmer, der til daglig yder meget for klubbens vedligeholdelse eller som yder anden stor praktisk indsats på andre områder.Medlemmer med mere end én kano- eller bådplads betaler et gebyr pr. ekstra bådplads fastsat af bestyrelsen. 
   
§8 Tegning - hæftelse
  Klubben tegnes enten af formanden eller kassereren i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
   
  Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue.
   
  Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor klubben, udover kontingentforpligtelsen, herunder bod, rykkergebyr, indskud, skyldige beløb m.v. 
   
   
   
   
§9 Generalforsamling
  Den ordinære generalforsamling, der er klubbens højeste myndighed, afholdes med 3 ugers varsel i marts måned hvert år med følgende dagsorden:
 • Pkt. 1 Valg af dirigent og stemmeudvalg.
 • Pkt. 2 Bestyrelsens beretning.
 • Pkt. 3 Godkendelse af årsregnskab, samt orientering om budget.
 • Pkt. 4 Indkomne forslag.
 • Pkt. 5 Valg af bestyrelse.
 • Pkt. 6 Eventuelt.
   
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som er indkommet, skal af bestyrelsen være offentliggjort senest 8 dage før generalforsamlingen ved opslag på klubbens opslagstavle.
   
  Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
   
  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 10 dages varsel af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne.
   
  På den ordinære generalforsamling vælges på lige år følgende personer til bestyrelsen:
 • 1 formand
 • 1 bestyrelsesmedlem med ansvar for konkurrencesport og tilhørende aktiviteter.
 • 1 bestyrelsesmedlem med ansvar for tur- og motionssport og tilhørende aktiviteter.
 • 1 bestyrelsesmedlem med ansvar for klubadministration.
 • samt én 2. revisor
   
  På den ordinære generalforsamling vælges på ulige år følgende personer til bestyrelsen:
 • 1 kasserer
 • 1 bestyrelsesmedlem med ansvar for kommunikation og information.
 • 1 bestyrelsesmedlem med ansvar for klubhus, bygninger og materiel.
 • samt én 1. revisor
   
  Alle vælges for en periode på 2 år.
   
  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal stemmeberettigede medlemmer, der er fremmødt, og som har betalt kontingent inden generalforsamlingens afholdelse. Kvittering skal kunne forevises på forlangende på generalforsamlingen.
   
  Passive medlemmer har ikke stemmeret, dog har passive medlemmer, der er indmeldt før d. 16.3.88, stemmeret.
   
  Der tilkommer hvert stemmeberettiget medlem 1 stemme.
   
  Afstemning skal ske skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.
   
  For at afgive stemme kræves personlig nærværelse. 
   
§10 Vedtægtsændringer
  Ændringer i vedtægter kan kun ske på en ordinær generalforsamling med 2/3 af de fremmødte stemmer. 
   
§11 Opløsning
  Nedlæggelse af klubben kan ske på en dertil indkaldt generalforsamling med mindst 2/3 af klubbens medlemmer. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der stemmes med 2/3 af de fremmødte.
   
  Klubbens evt. midler anvendes i velgørende øjemed efter generalforsamlingens skøn. 
   
§12 Forbud
  Det er til enhver tid tilladt for bestyrelsen at etablere begrundede forbud af enhver art.